Covid-19

Jaunumi

Biežāk uzdotie jautājumi

Kā man rīkoties, ja zinu vai man ir aizdomas, ka persona ir inficējusies ar Covid-19?

Informācija ir jānodod tikai atbildīgajām iestādēm atbilstoši to kompetencei (Slimību profilakses un kontroles centrs).

Izpaužot šo informāciju trešajai personai, kas nav atbildīgā iestāde, t.sk. publicējot to savu sociālo tīklošanas vietņu profilos, izpaužot, piemēram, personas vārdu, uzvārdu un citu identificējošu informāciju, Tu neapšaubāmi pārkāp personas tiesības uz privātumu un datu aizsardzību.

Vai darba devējs var lūgt darbiniekiem sniegt informāciju, vai darbinieki nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām?

 Darba devējs var iegūt no darbiniekiem informāciju, vai darbinieki ir/nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs un ir/nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām.

Vai darba devējs var mērīt darbinieku temperatūru?

 Darba devējs, prevencijas nolūkos, var mērīt darbiniekiem temperatūru, lai konstatētu vai var/nevar pielaist darbinieku pie darba pienākumu pildīšanas, bet nedrīkst uzkrāt, apkopot, glabāt iegūtos datus vai citādi tos pēc tam izmantot.

Kā darba devējam rīkoties, ja darbinieks ir inficējies ar Covid-19?

      Ja darba devēja rīcībā ir informācija par darbinieka inficēšanos ar Covid-19, darba devēja pienākums, ievērojot Darba aizsardzības likumā minētās prasības, ir nepielaist šo darbinieku pie darba pienākumu pildīšanas un nosūtīt viņu mājās. Savukārt, ja darbinieks nepilda darba dēvēja norādījumus un nāk uz darbu, darba devējam ir tiesības par to ziņot Valsts policijai.

Vai darba devējs var izpaust darbiniekiem, ka kolēģis ir inficējies ar Covid-19?

   Darba devējam ir tiesības informēt darbiniekus, ka kolektīvā ir konstatēta saslimšana ar Covid-19, neizpaužot darbinieka vārdu, uzvārdu (vai citu personas identificējošu informāciju) un informēt, ka darbiniekiem ir jāievēro atbildīgo iestāžu noteiktos drošības un veselības aizsardzības pasākumus attiecībā uz Covid-19.

Kādus drošības pasākumus jāievēro strādājot attālināti?

Datu valsts inspekcija informē, ka Īrijas uzraudzības iestāde ir izstrādājusi dažus padomus, kā aizsargāt personas datus, strādājot ārpus biroja.

IERĪCES

 • Pievērs īpašu uzmanību, lai ierīces, piemēram, zibatmiņas (USB), mobilie tālruņi, klēpjdatori vai planšetdatori, netiktu novietoti nepareizā vietā vai nozaudēti;
 • Pārliecinies, ka ierīcei ir nepieciešamie atjauninājumi, piemēram, operētājsistēmas atjauninājumi (piemēram, iOS vai Android) un programmatūras/pretvīrusu atjauninājumi;
 • Pārliecinies, ka dators, klēpjdators vai ierīce, kuru izmanto, tiek lietota drošā vietā, piemēram, vietā, kur ierīce vienmēr atrodas tavā redzeslokā un līdz minimumam var samazināt to personu skaitu, kuri var skatīt ierīces ekrānu, it īpaši, ja strādā ar sensitīviem personas datiem;
 • Bloķē ierīci, ja kāda iemesla dēļ tā jāatstāj bez uzraudzības;
 • Pārliecinies, ka ierīce ir izslēgta, bloķēta, un/vai ir novietota drošā vietā, kad tā netiek izmantota;
 • Lai ierobežotu trešo personu piekļuvi ierīcei, izmanto efektīvu piekļuves kontroles sistēmu (piemēram, daudzfaktoru autentifikācijas un drošas paroles), ja iespējams – šifrēšanu, kas arī mazinātu informācijas noplūdes risku, ja ierīce tiek nozagta vai novietota nepareizā vietā;
 • Ja ierīce ir nozaudēta vai nozagta, ja iespējams, nekavējoties veic darbības, lai nodrošinātu attālinātu atmiņas dzēšanu.

E-PASTI

 • Ievēro organizācijas pieņemtos iekšējos noteikumus saistībā ar attālinātu e-pasta izmantošanu;
 • Darba pienākumu veikšanai, kas saistīta ar personas datu apstrādi, izmanto darba e-pastu, nevis privāto. Ja izmanto savu privāto e-pastu, tad pārliecinies, ka vēstuļu saturs un pielikumi ir šifrēti, izvairies izmantot personiskus vai konfidenciālus datus tēmu rindās (subject lines);
 • Pirms e-pasta nosūtīšanas pārliecinies, vai sūti to pareizajam adresātam, it īpaši e-pasta ziņojumam, kas satur liela apjoma personas datus vai sensitīvus personas datus.

MĀKOŅDATOŠANA UN PIEKĻUVE TĪKLAM

 • Ja tas ir iespējams, izmanto organizācijas uzticamo tīklu un/vai mākoņpakalpojumus un ievēro organizācijas pieņemtos iekšējos noteikumus un procedūras attiecībā uz tīkla vai mākoņpakalpojuma piekļuvi un datu koplietošanu;
 • Ja nav iespējams izmantot organizācijas uzticamo tīklu un/vai mākoņpakalpojumu, nodrošini, ka visi lokāli saglabātie dati tiktu pienācīgi dublēti drošā veidā.

Informācija oriģinālvalodā pieejama https://www.dataprotection.ie/en/news-media/blogs/protecting-personal-data-when-working-remotely.

Vai personas datu apstrāde platformā pandemic.lv atbilst normatīvajam regulējumam?

    Platformas pandemic.lv mērķis ir izveidot vienotu platformu, kurā cilvēki var sazināties savā starpā, sniegt atbalstu cits citam, uzzināt par uzņēmēju sniegtajiem pakalpojumiem, apmainīties ar informāciju, kura var būt noderīga, ja cilvēki atrodas pašizolācijā, strādā attālināti, tā arī dod iespēju komersantiem informēt par saviem pakalpojumiem. Ikviens var reģistrēties platformā ar savu Facebook kontu un norādīt savu atrašanās vietu kartē.
Veicot autorizēšanos, lietotājiem tiek lūgts apstiprināt/noraidīt atļauju iegūt un publicēt personas atrašanās vietu (ģeolokācija), kā arī jebkurā brīdī, kad persona ir nolēmusi pārtraukt savu dalību platformā pandemic.lv, ir iespēja informāciju par savu atrašanās vietu dzēst. Ņemot vērā minēto, cilvēki paši brīvprātīgi piekrīt platformas lietošanai.
Vēršam uzmanību, ka lokācijas punkts, kurš atzīmēts kartē ar konstatēto Covid-19 saslimšanu, ir publiski iegūta informācija, un nenorāda uz konkrētas personas dzīvesvietu, bet ir veidots, lai vispārīgi informētu par saslimšanas gadījumu teritoriālā tvērumā. Līdz ar to, šim punktam uz kartes nav saiknes ar inficētas personas atrašanās vietu.

Informācija sagatavota balstoties uz platformas pandemic.lv izstrādātāja sniegto informāciju.

Vai tetovēšanas, pīrsinga un skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēji var iegūt un glabāt klientu informāciju?

     Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 25.marta rīkojumu Nr.119 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” ārkārtējās situācijas laikā tetovēšanas, pīrsinga un skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem epidemioloģiskās uzraudzības nodrošināšanai saglabāt šādu informāciju par klientu – vārds, uzvārds, tālrunis.

Vai skolotāji var prasīt foto/video fiksāciju, vai izmantot citus tehniskus palīglīdzekļus, lai vērtētu skolēna attālināto mācīšanās procesu sporta nodarbībās?

        Prasību vērtēt skolēna individuālās attīstības dinamiku paredz Latvijas izglītības standarti – Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumi Nr. 468 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” un Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumi Nr. 281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem”, kā arī Valsts izglītības satura centra izstrādāti programmu paraugi (https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/programmas.shtml ).
Datu valsts inspekcija, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3.punktu – pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs un nodrošināt mācības attālināti. [..] un Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē norādīto, ka [..] Savukārt skolotājiem, izvēloties atbilstošus tehnoloģiskos rīkus un darba metodes, rodas iespēja iegūt un analizēt skolēnu snieguma datus un pieņemt precīzus lēmumus par tālāko rīcību (https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/3979-visa-latvija-maca-un-macas-majas-nakamnedel-latvijas-skolas-saksies-attalinatas-macibas) informē, ka neuzskata šādu skolotāju pieeju par neatbilstošu Vispārīgas datu aizsardzības regulas prasībām, kad mācības process notiek attālināti.
Vienlaikus norādāms, ka skolotājiem minētie uzdevumi būtu jāuzliek tādā veidā, lai izglītojamo vecāki būtu informēti par mācību kārtību un nepieciešamību sūtīt attiecīgos pierādījumus. Ja ir iespējams pārliecināties par skolēniem uzdotā uzdevuma izpildi veidā, kad var nesūtīt videoierakstus (piem., aplikāciju izmantošana, vecāku apliecinājums (gadījumos, kad skolēnam nav viedierīces) ), būtu iespēju robežās jāizmanto šie līdzekļi.

Par mobilo lietotni APTURI COVID

Personas datu aizsardzībai nav jābūt šķērslim, kas kavētu efektīvu cīņu ar infekciju slimību (tai skaitā Covid-19) izplatību, bet gan novērstu nepamatotu un nesamērīgu informāciju izplatīšanu.

Datu valsts inspekcija kompetences ietvaros sniedz atbalstu mobilās lietotnes “APTURI COVID” izstrādes procesā un uzraudzīs, lai tiktu ievērotas personas tiesības uz privātumu, vienlaikus dodot iespēju atbildīgajām iestādēm aizsargāt sabiedrības veselību kopumā.

Datu valsts inspekcija norāda, ka mobilās lietotnes lietošana, lai ierobežotu Covid-19 izplatību būs brīvprātīga.

Vai pakalpojumu sniedzējam ir tiesisks pamats pieprasīt rakstisku apliecinājumu?

Nedrīkst ņemt vairāk informācijas, nekā nepieciešams mērķa sasniegšanai. Šī patiesība jāievēro gan ārkārtējā, gan ikdienišķā situācijā.

Izvērtējot normatīvo aktu regulējumu, Datu valsts inspekcija nevar secināt, ka personas datu apstrāde, kurā no pakalpojuma saņēmēja (apmeklētāja) tiek ņemts apliecinājums par to, ka viņš nav bijis ārvalstīs, nav inficēts vai nav kontaktpersona, var sasniegt mērķi – ierobežot Covid-19 infekcijas izplatību. Līdz ar to šādai personas datu apstrādei šobrīd nav tiesiska pamata.

Datu valsts inspekcijas viedoklis pieejams https://www.dvi.gov.lv/lv/zinas/pakalpojumu-sniedzeji-var-informet-personas-par-pienakumiem-nevis-pieprasit-rakstisku-apliecinajumu/

Vietnē https://covid19.gov.lv/ vienuviet pieejama aktuālā informācija par Covid-19.

Atceries un ievēro, ka arī krīzes situācijā ir jāievēro personas pamattiesības uz privātumu un datu aizsardzību!

Last updated: 10.08.2020. 09:47